REGULAMIN KLUBU PERZCOURT – GYM CLUB

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów oraz pracowników siłowni klubu Perzcourt – Gym Club przy ul. Kazimierza Lisieckiego 1 w Pruszkowie.
2. Perzcourt – Gym Club zwany dalej „Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, sprzedaży napojów, odżywek.
3. Z usług KLUBU mają prawo korzystać wszyscy chętni powyżej 18-stego roku życia zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
4. Młodzież powyżej 16-go roku życia może uczestniczyć w ćwiczeniach na terenie klubu tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i opieką rodzica lub opiekuna.
5. Dzieci i młodzież poniżaj 16-go roku życia mogą uczestniczyć tylko w formach zajęć specjalnie do nich skierowanych i oznaczonych – o ile takie znajdują się w grafiku zajęć.
6. Osoby kupujące jednorazowe wejście oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na korzystanie z wybranych przez siebie zajęć.
7. Osoby kupujące karnet, biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, jak i kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
8. Pracownicy klubu nie ponoszą odpowiedzialności, za utajenie przez klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.
9. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25zł . W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych Klienta oraz uiszczeniu przez Niego opłaty w wysokości 10 zł.
10. Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet honorowany jest tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin (30 dni od daty zakupu).Ceny karnetu nie uwzględniają ubezpieczenia.
11. Karnet wystawiany jest na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.
12. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet, a niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.
13. Przedłużenie ważności karnetu następuje tylko w przypadku choroby i w tym czasie karta członkowska jest nieaktywna. Podczas choroby lub rekonwalescencji posiadacz karty ma prawo do przedłużenia ważności karnetu na okres w jakim nie mógł z niego korzystać. O powyższym winien niezwłocznie zawiadomić pracowników Klubu i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Klub zastrzega sobie prawo odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazywanych po zakończeniu choroby.
14. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać kartę upoważniającą do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić ją w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 40zł.
15. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło. Obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do treningu z czystą podeszwą oraz strój sportowy i własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń).
16. Każdy powinien na czas treningów zamykać swoje rzeczy w szafce .Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
17. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych,dopuszczalne są jedynie napoje. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
18. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
19. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych,dopuszczalne są jedynie napoje. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
20. Na terenie Klubu należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby. W przypadku, gdy nie ma instruktora na siłowni, Klient Klubu ćwiczy na własną odpowiedzialność, stosując się do Regulaminu Klubu.
21. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
22. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
23. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
24. Klient wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim wizerunkiem stanowiącym tylko szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna itp., nie naruszają dóbr osobistych klienta.
25. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub prosimy o pozostawienie danych odbiorcy.
26. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
27. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu lub pod numerem telefonu: (22) 728 04 27
28.Klient wykupując karnet jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.