Regulamin | PERZCOURT – Siłownia, Fitness & Tenis Club

Telefon: 22 728 04 27    |    Mobile: 601 210 747    |    Email: kontakt@perzcourt.pl

REGULAMIN KLUBU PERZCOURT – GYM & TENNIS CLUB

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów oraz pracowników siłowni klubu Perzcourt Gym & Tennis Club przy ul. Kazimierza Lisieckiego 1 w Pruszkowie.
 2. Perzcourt Gym & Tennis Club: Zwany dalej „Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni, sprzedaży napojów, odżywek.
 3. Z usług KLUBU mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, jak i kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 5. Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 6. Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25zł . W przypadku zagubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta oraz uiszczenia przez Niego opłaty w wysokości 25 zł.
 7. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 8. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin (30 dni od daty zakupu). Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich. Istnieje możliwość zawieszenia kart członkowskich. Okres zawieszenia członkostwa wynosi 7 dni niezależnie od przyczyny. O planowanym zawieszeniu członkostwa Członek winien zawiadomić personel Klubu osobiście, telefonicznie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia planowanego okresu zawieszenia. W tym czasie karta członkowska jest nieaktywna a klient nie może z niego korzystać. Podczas choroby lub rekonwalescencji posiadacz karty ma prawo do przedłużenia ważności kontraktu i karty na okres w jakim nie mógł korzystać z Klubu. O powyższym Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracowników Klubu i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Klub zastrzega sobie prawo odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazywanych po zakończeniu choroby. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu w przypadku gdy Klient „nie może przyjść” danego dnia. Ma możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie do końca ważności karnetu. Przedłużenie ważności karnetu następuje tylko w dwóch przypadkach: 1. choroby – Klub wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 2. wyjazdu służbowego .
 9. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.
 10. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 40zł.
 11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 12. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu – z czystą podeszwą. Na ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.
 14. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych,dopuszczalne są jedynie napoje. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 15. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni). W przypadku braku własnego ręcznika, klient ma możliwość wypożyczenia go w recepcji Klubu za opłatą (5 zł).
 16. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 17. W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby. W przypadku, gdy nie ma instruktora na siłowni, Klient Klubu ćwiczy na własną odpowiedzialność, stosując się do Regulaminu Klubu.
 18. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
 19. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
 20. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
 21. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
 22. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Klub prosimy o pozostawienie danych odbiorcy.
 23. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 24. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu lub pod numerem telefonu: 22- 728-04-27, 601-210-747.
 25. Klient wykupując karnet jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Regulamin Klubu obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW
W KLUBIE PERZCOURT – GYM & TENNIS CLUB

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

Cena jednej godziny gry /60 minut/ jest różna w zależności od pory dnia. Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie.

ABONAMENT

Godziny abonamentowe rezerwowane są maksymalnie w 1 tygodniu danego miesiąca, w innym przypadku godzina będzie liczona po cenach jednorazowych. Przy wykupieniu abonamentu miesięcznego cena każdej godziny kortu zostaje zmniejszona o 10zł. Gry odbywają się o stałych porach dnia w danym miesiącu. Opłata dokonywana jest maksymalnie do 10 dnia miesiąca.

KARNET 10 GODZINNY

Zobowiązuje do opłacenia 10h z góry. Karnet 10 godzinny jest do wykorzystania przez kolejne 10 tygodni na dowolny dzień i godzinę.
Odwołaną godzinę mogą Państwo odegrać w dowolnym terminie w czasie trwania karnetu okresowego (10 tygodni).

ODWOŁYWANIE ZAREZERWOWANYCH GODZIN

Klient/Trener ma prawo odwołać dokonaną wcześniej rezerwację, ale nie później niż 24h przed grą w tym przypadku można godzinę odegrać w tym samym miesiącu. Nieodwołaną rezerwację traktujemy jako godzinę wykorzystaną.